Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez BEMAR Marcin Wójtowicz

Administrator danych

Administratorem danych jest Bemar Marcin Wójtowicz. z siedzibą w Mikołów, przy ul. Krakowska 11 lok 2.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@revelio.pl, pod numerem telefonu +48 694 243 518, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • dążenia do zawarcia i późniejszego wykonania z najwyższą starannością umowy pośrednictwa. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  • zawarcia ustnej umowy zlecenia prezentacji Pani/Panu przez Bemar Marcin Wójtowicz oferty nieruchomości lub usług pośrednictwa nieruchomości, pośrednictwa finansowego oraz w zakresie doradztwa dotyczącego pośrednictwa nieruchomościami. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych, także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem ustną umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących ustnej umowy zlecenia.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy innym agencjom nieruchomości – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także odpowiednio do rodzaju umowy bądź, ustnej umowy bądź zlecenie zbywcom lub nabywcom innych nieruchomości. Dane osobowe przekazywane są zawsze w minimalnym zakresie, niebędnym do wykonywania stosownych umów i prezentacji oferty nieruchomości.  

Przekazywanie danych poza EOG

Z uwagi na międzynarodowy charakter naszej działalności Pani/Pana dane mogą byc przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania ustnej umowy zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres biuro@revelio.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną ustnie umową zlecenia prezentacji nieruchomości, prezentacji usług Bemar Marcin Wojtowicz na rzecz oraz oraz w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz, a także doradztwa w sprawach związanych z nieruchomościami jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.